Nytt dubbelnummer ute!

Välkommen till ett nytt dubbelnummer av Pedagogisk forskning i Sverige som kan läsas här. I det här numret får du ta del av forskning kring skolans och fritidshemmets undervisning i […]

Panelsamtal “Pedagogisk forskning i antropocen”

I syfte att skapa en plattform för ett fördjupat och mer interaktivt samtal om tidskriftens temanummer, lanserade Pedagogisk forskning i Sverige under 2022 panelsamtal som ett nytt, interaktivt sätt att […]

Pedagogisk forskning i antropocen – nytt temanummer ute!

I detta temanummer ”Pedagogisk forskning i antropocen”, uppmärksammas begreppet antropocen och det diskuteras vilken betydelse antropocen kan ha för hur man inom pedagogisk forskning tänker och bör tänka kring pedagogik, […]

Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen på PfS portalen […]

Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen heter TIMDA – […]

OPEN CALL: Exit-reflektioner

Pedagogikämnet har under sin hundraåriga historia som ämne vid svenska lärosäten genomgått stora förändringar och konfigureras i dynamiskt samspel med närliggande områden i nya formeringar. Idag är det pedagogiska kunskapsområdet […]

Nytt temanummer publicerat!

I detta temanummer riktas intresset mot det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som under de senaste åren skett inom ramen för den statliga satsningen Samverkan för bästa skola (SBS). Satsningen syftar […]

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige blir open access!

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA (Swedish Educational Research Association) och publiceras sedan 1 juli, 2018 i samverkan med Linnéuniversitetet. Tidskriften har sedan halvårsskiftet 2018 varit en […]

Nytt nummer ute - Kärnan i lärares arbete

Nytt nummer ute – Kärnan i lärares arbete

Detta årets sista nummer av Pedagogisk forskning i Sverige riktar strålkastarljuset mot vad som vad som egentligen är kärnan i lärares arbete. Vilka olika föreställningar finns det om vad lärare […]

Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nya bidrag publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! I artikeln “Låt lärarna vara lärare” – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter studerar Per Lindqvist […]

Nytt nummer ute - pedagogikens diskursiva praktiker

Nytt nummer ute – pedagogikens diskursiva praktiker!

Detta dubbelnummer innehåller hela sex artiklar och flera nya bidrag till debatten om praktiknära forskning som kan läsas här. Flera av artiklarna i numret berör på något sätt pedagogikens diskursiva […]

Ny forskarblogg på portalen!

Ny forskarblogg på portalen!

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen heter Collearn – […]

Nya artiklar publicerade ahead of print

Nya artiklar publicerade ahead of print!

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! Genom en kritisk textanalys belyser Anita Norlund suggestopedi som språkdidaktiskt verktyg i vuxenutbildning. Jenny Rosén, Boglárka Straszer och Åsa […]

DEBATT 2020 om praktiknära forskning igång!

Debatt 2020 om praktiknära forskning igång!

Under hela 2020 bjuder Pedagogisk forskning i Sverige in till en nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?” . Vilka olika benämningar och definitioner finns det? […]

Dags att teckna ny prenumeration?

E-tidskriften publicerar 4 nummer/år och tillämpar även publiceringsformen “ahead-of-print”, vilket innebär att granskade artiklar tillgängliggörs innan publicering i ett nummer. Som prenumerant har du under 6 månader exklusiv tillgång till […]

Nytt nummer ute!

Det nya numret av Pedagogisk forskning i Sverige belyser på olika sätt pedagogiska tidsdimensioner och kan läsas här: https://open.lnu.se/index.php/PFS. Just tid är faktiskt sällan ett explicit tema inom den pedagogiska […]

Ny forskarblogg på portalen

Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna intervall och den nya forskarbloggen kommer från Ulf […]

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA konferens 2-3 oktober i Örebro

SWERA (Swedish Educational Research Association) håller sin årliga konferens på Örebrouniversitet 2-3 oktober. Årets tema är ”Forskares och forskningens roll i bedömning och granskning av kvalitet”. Anmälan till konferensen kan […]

Välkommen med din recension!

Visste du att Pedagogisk forskning i Sverige också publicerar recensioner på nyutkommen litteratur så som vetenskapliga böcker eller kurslitteratur? Vi publicerar också fakultetsopponenters recension av nya avhandlingar i vår tidskrift. […]

Nytt nummer av Pedagogisk forskning i Sverige publicerat

Årets första nummer rymmer fem vetenskapliga artiklar som på olika sätt hanterar frågor om översikt och närhet i pedagogisk kunskapsutveckling. De tre inledande artiklarna berör på olika vis kunskapsöversiktens plats […]

Nu startar vi upp forskarbloggen

Nu startar vi upp forskarbloggen på PfS portalen. Forskarbloggen är ett samarbete mellan PfS och enskilda forskare verksamma inom det pedagogiska kunskapsområdet. Stafettpinnen går runt bland landets lärosäten med jämna […]

Nu är det dags att teckna prenumeration för 2019

E-tidskriften publicerar 4 nummer/år och tillämpar även publiceringsformen “ahead-of-print”, vilket innebär att granskade artiklar tillgängliggörs innan publicering i ett nummer. Som prenumerant har du exklusiv tillgång till nya publikationer 6 […]

Nya artiklar publicerade ahead of print

Nu finns det nya artiklar ute i Pedagogisk forskning i Sverige! Sven Bjerstedt presenterar i sitt bidrag vilken betydelse och potential som begreppet musikalitet kan ha för skådespelares lärprocesser. Hur […]

SWERA:s ordförande Jonas Almqvist inviger portalen

Det svenska utbildningsvetenskapliga forskningsfältet har en lång historia och är rikt på  studier med olika inriktningar baserade på en variation av forskningsfrågor, teorier och metoder. Forskningens betydelse kan inte underskattas […]

Nytt nummer av Pedagogisk forskning i Sverige ute nu!

Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet har ordet Specialnumret rymmer femton essäer som fått beteckningen ”exitreflektioner” och sorterar under genren essäer, med företräde för biografiska återblickar skrivna av personer som håller […]