Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige 2018-05-10T10:33:30+00:00

I det senaste dubbelnumret Vol. 23, nr. 1-2 2018 innefattas sex enskilda artiklar som belyser olika pedagogiska problemsituationer och kulturella redskap. I den första artikeln undersöks transspråkande med stöd av multimodala redskap för vuxna inom utbildningen svenska för invandrare (sfi). Forskning och evidens under de senaste 25 årens svenska utbildningspolitik granskas i nästa artikel. I den tredje artikeln studeras hur forskande lärarutbildares syn på akademisk kompetens tas till vara i lärarutbildningen. Ett annat problemområde är användandet av åtgärdsprogram, där den fjärde artikeln belyser hur specialpedagoger och avdelningspersonal samverkar runt barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Fokus i den femte artikeln är på attityder om och erfarenheter av bedömning och betygssättning av elever med utvecklingsstörning inom grund- och grundsärskola . I den sista sjätte artikeln lyfts diskussioner om för och mot det kvoteringsförfarande som fördes i den fackliga tidskriften Förskolan under 1971-1980. Numret avslutas med en debatt om marginaliseringen av elevers kritiska reflektion till förmån för en undervisningspraktik som är resultatfokuserad.

På hemsidan under Tidigare nummer är alla tidigare artiklar tillgängliga sedan starten 1996 till publikationerna 2017. Den embargotid som gäller för parallell publicering i Open Access på hemsidan är sex månader efter publiceringen av pappersutgåvan.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar som publiceras är granskade genom dubbel och anonym peer review, övriga bidrag granskas av redaktionen. Manus lämnas in i två filer, ett med författares namn. ett utan och XX för egna källor. De hämtas antingen in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se. Granskningsprocessen av redaktionen och för ev. peer review tar minst tre månader under terminstid.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg och Lisbeth Amhag
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
600 kr/år, studerande 300 kr/år
Lei Shen, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: Lei.Shen@mah.se