Utlysning PfS DEBATT 2020: Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?

Fastän en lång historik, har flera stora statliga utredningar det senaste decenniet uppmärksammat behovet av praktiknära forskning för att utveckla den svenska skolan. Särskilt betonas denna forskning utgå från professionens behov av kunskap om undervisning och lärande. Just den praktiknära dimensionen ska säkerställa att ny kunskap blir användbar och nyttig för verksamheten genom sitt fokus på professionsfrågor, olika ämnen- eller ämnesområden, undervisningspraktiken och olika metoder. Forskningen är på detta sätt förändringsinriktad och syftar till att öka måluppfyllelsen. Bland annat Skolforskningsinstitutet och Försöksverksamheten för samverkan mellan lärosäten och skolverksamhet om praktiknära forskning (ULF) är statliga satsningar i linje med sådana ambitioner.

Pedagogisk Forskning i Sverige bjuder nu in till en debatt under år 2020 att diskutera olika antaganden, villkor och lärdomar som är viktiga i formeringen av vad som möjligen är ett nytt framväxande paradigm kring forskning och utbildning/skola. Vilka olika benämningar och definitioner finns det? Vilka olika kunskapstraditioner är framträdande i den nya forskningen? Vad betyder hög vetenskaplig kvalitet inom den praktiknära forskningen? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Hur förena relevans med internationell kvalitetssäkring? Hur förhåller sig praktiknära forskning till grundforskning inom olika discipliner? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag, vad gäller ramar, strukturer, strategier på olika nivåer och bland olika aktörer?

Ett antal ledande företrädare har fått en särskild inbjudan, men alla intresserade har möjligheter att skicka in ett debattinlägg under 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra ett urval och en fördelning av inlägg över fyra nummer av Pedagogisk Forskning i Sverige under 2020.

Ett debattinlägg bör i normalfallet inte överstiga 1000 ord exklusive referenslista. Antalet ord anges på dokumentet. Skriv i Word-format, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. För mer info och utförliga författarriktlinjer, se:
https://pedagogiskforskning.se/skicka-in-ett-bidrag/.
Bidragen granskas redaktionellt och publiceringen kommer att fördelas över 2020 års utgivning av tidskriftsnummer.