Nytt nummer av Pedagogisk forskning i Sverige publicerat

Årets första nummer rymmer fem vetenskapliga artiklar som på olika sätt hanterar frågor om översikt och närhet i pedagogisk kunskapsutveckling. De tre inledande artiklarna berör på olika vis kunskapsöversiktens plats och funktion inom det pedagogiska kunskapsområdet, medan de två efterföljande riktar fokus mot individens egen kunskapsutveckling. Levinsson diskuterar Skolforskningsinstitutet som ett exempel på en mäklarorganisation vars huvudsakliga uppgift består i att ta fram och tillhandahålla kunskapsöversikter till skolans olika aktörer. Lundström, Stolpe, Björklund och Åström pekar på hur samma tendens mot ett ökat fokus på kunskapsöversikter kan ses i skrivandet av självständiga arbeten inom landets lärarutbildningar. Wallander tar upp den faktoriella surveymetoden som ett sätt att skapa översikt när det gäller studenters omedvetna bedömningsmönster för att på det viset möjliggöra en problematiserande diskussion av egna fördomar. Gunnarsson tar i sin artikel upp manualernas samskapande roll i utformandet av skolors hälsofrämjande arbete och avslutningsvis undersöker Bjerstedt i sin artikel vilken potential begreppet musikalitet kan ha för skådespelares lärprocesser.
Det nya numret kan läsas här.


Vi önskar en trevlig läsning!
Redaktionen för Pedagogisk forskning i Sverige

(Information angående prenumeration hittas här på portalen under rubriken “Tidskriften” och “För läsare”.)