Call for papers för nytt temanummer om skolförbättring

“Storskalig skolförbättring genom Samverkan för bästa skola (SBS) – konsekvenser, möjligheter och hinder”

Samverkan för bästa skola (SBS) har pågått sedan 2015 bland annat som ett svar på en långvarig negativ resultatutveckling i den svenska skolan, men också som en reaktion på OECD:s rapport från 2014 om stora svagheter i det svenska skolsystemet. SBS är ett exempel på storskalig statlig skolförbättring där ett flertal aktörer och intressenter samverkar för att stödja skolor med låga kunskapsresultat och med svårigheter att bygga upp egen kapacitet för utveckling. I början av 2019 är ett stort antal huvudmän, liksom skolledare och personal på ungefär 250 skolor, 50 processtödjare på Skolverket och 130 forskare och utbildare från svenska lärosäten inblandade i aktiviteter kopplade till Samverkan för bästa skola. Lärosätenas medverkan i SBS ska bland annat att bidra till att de aktiviteter och insatser som genomförs vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom forskarmedverkan i olika delar av planerings-, genomförande- och uppföljningsskedet tillförs perspektiv som anses värdefulla för att bygga upp huvudmännens och skolornas kapacitet att förbättra resultaten. Inom SBS produceras det också stora mängder data, men än så länge är forskning och kunskapsproduktion knuten till SBS relativt knapphändig.

För att stimulera en systematisk kunskapsuppbyggnad i relation till det omfattande arbete som genomförs inom SBS inbjuds forskare vid landets lärosäten att inkomma med artiklar till ett kommande temanummer av tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Syftet med texterna är att belysa, analysera och problematisera konsekvenser, möjligheter och hinder i ett av de mer omfattande nationella skolförbättringsprogrammen som genomförts i Sverige. Artiklarna kan vara teoretiskt informerade och problematiserande, men också empiriskt grundade och exemplifierande med jämförelser av fall, strategier och metoder.

I samarbete med Pedagogisk forskning i Sveriges redaktionsråd vid Linnéuniversitetet kommer Jan Håkansson, Linnéuniversitetet och Niclas Rönnström, Stockholms universitet att fungera som gästredaktörer. Genom denna öppna utlysning inbjuds forskare vid landets lärosäten att inkomma med sammanfattningar av tänkta artiklar till Pedagogisk forskning i Sverige senast 2019-08-15. Sammanfattningen ska innehålla en kort bakgrundsbeskrivning i relation till SBS, syfte och eventuella forskningsfrågor, samt teori/metod och preliminära resultat på maximalt 1000 ord.

Skicka din sammanfattning som en bilaga via e-post till jan.hakansson@lnu.se.

De artiklar som främst bedöms svara upp mot innehållet i det kommande temanumret väljs ut i samråd med tidskriftens redaktionsråd. Deadline för de fullständiga bidragen kommer att vara januari 2020.

Denna text kan också laddas ner som pdf: