Om SWERA

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSK FÖRENING FÖR PEDAGOGISK FORSKNING (SFPF/SWERA)

Övergripande

Den första ordinarie styrelsen för SFPF hade till uppdrag att lägga grunden till SFPFs verk­samhet. Föreliggande verksamhetsplan, som utgår från målformuleringen i föreningens stadgar att svensk främja pedagogisk forskning i vid mening ska ses som ett ramverk och går inte in på några detaljer, eftersom en hel del frågor och behov kan tillkomma och behöva beaktas under detta första verksamhetsår.
Styrelsen sammanträder i anslutning till föreningens årsmöte, som normalt anordnas i sam­band med NFPFs årliga konferens och ytterligare någon gång under året i form av ett fysiskt möte. I övrigt sker sammanträdena via länk eller telefon.

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige

Sedan 2013 har tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige sin organisatoriska hemvist i SWERA. Viktigare beslut om tidskriften fattats vid de årliga profes­sors­mötena. Professorsmötet har vid flera tillfällen utrett och diskuterat frågan om en förnyelse. Ett viktigt skäl till bildandet av SFPF är att tillskapa en ny organisatorisk bas för tidskriften.  Styrelsen följer också fortlöpande utgivningen av Pedagogisk Forskning i Sverige, vars redaktion regelbundet lämnar rapporte­rar om sin verksamhet och ekonomi till styrelsen.

Hemsida

Styrelsen har även en egen hemsida som tjänar som plattform för information och diskussion i aktuella veten­skapliga och forskningspolitiska frågor.
Symposium om forskning och forskningspolitiska frågor.
SFPF anordnar inga egna större forskningskonferenser, men styrelsen organiserar ett sym­posium på NFPFs årliga konferens på ett aktuellt vetenskapligt och/eller forsknings­politiskt tema som är centralt för det svenska sammanhanget.

Utåtriktad information och kommunikation

En viktig uppgift för SFPFs styrelse under det kommande året är att sprida kännedom om den nya föreningen till NFPF, EERA och andra närliggande forskningssammanslutningar och till vetenskapsråd och andra viktigare forskningsaktörer av vikt för det utbildningsvetenskapliga området. Styrelsen har också som ambition att börja bygga upp varaktiga kontakter med dessa aktörer, i linje med stadgarna.