SWERA råd

SWERA:s Tidskriftsråd 
Tidskriftsrådet har funnits som en särskild grupp alltsedan SWERA bildades 2013. Gruppen enas i ett gemensamt intresse för frågor om vetenskaplig kvalitet, spridning av forskning, insocialisering av forskare samt strukturella villkor för tidskriftsproduktion. Rådets arbete har fokuserat på dessa delar och har vid ett flertal tillfällen samlat redaktörer för vetenskapliga tidskrifter inom det för oss relevanta kunskapsområdet. Tidskriftsrådets ambition har varit att kunna fungera som en samlande punkt och kunna tillhandahålla en arena för diskussion av relevans för tidskriftsredaktörer och för andra med ett intresse av dessa frågor för att på så sätt kunna diskutera gemensamma problem, men också genom erfarenhetsutbyte utveckla tidskrifter inom vårt kunskapsområde i Sverige. 

Andreas Bergh (ÖU) har fungerat som rådets ordförande sedan rådets bildande, men för tillfället fungerar Daniel Pettersson (HiG och UU) som sammankallande för gruppen. Tidigare har Sverker Lindblad (GU) också ingått i rådet. 

I nuläget består tidskriftsrådet förutom Pettersson av Petra Angervall (HB och GU), Maria Walla (HDa), Linda Rönnberg (UmU) och Bettina Vogt (Lnu).  
Kontaktperson: Daniel Pettersson: daniel.pettersson@hig.se

SWERA:s Forskarutbildningsråd 

Forskarutbildningsrådet började arbeta 2013, direkt efter att SWERA bildades. Vårt gemensamma intresse har varit att skapa överblick av hur forskarutbildningarna inom det breda pedagogiska kunskapsområdet utvecklas. Rådets arbetsgrupp har fokuserat att steg för steg kartlägga hur forskarutbildningen inom området ser ut. Detta eftersom vi uppfattar att det har skett stora förändringar, utan att det finns uppgifter om vad dessa förändringar konkret innebär både för den framtida forskningen och för undervisning inom ämnesområdet. Vår målsättning är att också kunna kommunicera sådana översikter till de verksamma inom områdets forskarutbildningar.

Gun-Britt Wärvik har varit rådets ordförande sedan 2013. Från början ingick Annika Bergviken Rensfeldt (GU) och Maria Rubin (MU) i rådets arbetsgrupp. Efter något år utvidgades den med Eva Forsberg (UU) och senare med Åsa Lindberg-Sand (LU). Annika, Maria och Eva har slutat i arbetsgruppen och idag består den utöver Gun-Britt Wärvik av Åsa Lindberg-Sand, Carl-Henrik Adolfsson (LnU), Angerd Eilard (HKr) och Malin Kronqvist-Håård (ORU).

Kontaktperson: Gun-Britt Wärvik gun-britt.warvik@ped.gu.se

SWERA:s Doktorandråd 

Som forskarstuderande inom det pedagogiska kunskapsområdet delar vi många gemensamma frågor och utmaningar. SWERA:s doktorandråd finns därför till för att skapa en plattform för att diskutera olika aspekter av forskarblivande samt att sprida information kring doktorandkurser, stipendier, konferenser och tjänster et cetera. Genom detta vill rådet skapa nätverk mellan juniora forskare från olika lärosäten samt arbeta för att stärka den nationella infrastrukturen vad gäller samarbeten, kunskapsutbyten och publiceringar inom det pedagogiska kunskapsområdet. Doktorandrådet arbetar löpande under året med att skapa innehåll för forskarstuderande vid svenska lärosäten samt under SWERA-konferensen. 

Ordförande: Line Isaksson line.isaksson@kau.se

Vice ordförande: Sara Viklund sara.viklund@pitea.se

Se även: https://www.facebook.com/groups/910312065721919

SWERA:s Lärarutbildningsråd

Lärarutbildningsrådet initierades vid SWERA2021 och hade sitt första möte i januari 2022. Bakgrunden till etableringen är den centrala betydelsen av dynamiken mellan  lärarutbildningen och det pedagogiska kunskapsområdet samt den mängd intressenter från olika håll såsom akademi, media och politik som påverkar utvecklingen. Detta föranleder att SWERA, genom lärarutbildningsrådet, aktivt bevakar skeenden i omvärlden och därmed kan skapa en plattform för diskussion. Vid första mötet diskuterades flera relevanta uppgifter såsom att påverka och delta i debatten, samverka med andra aktörer samt initiera relevanta kunskapsöversikter. Rådet kommer arbeta vidare med att mer stringent formulera sina gemensamma ambitioner och intressen samt påbörja etablering av rådets funktion.

Följande deltar i rådets arbete:

Monica Johansson, Marie Nilsberth, Sverker Lindblad, Sandra Svensson, Linda Wilhelmsson, Anita Norlund, Anna Ambrose, Marita Cronqvist, Lisbeth Lundahl, Helena Berglund, Sinikka Neuhaus och Alex Örtegren.

Marita Cronqvist (marita.cronqvist@hb.se) och Linda Wilhelmsson (linda.wilhelmsson@miun.se) är sammankallande i rådet.

Forskningspolitiska råd

SWERA:s forskningspolitiska råd arbetar med forskningspolitiska frågor som ett led i intellektuell och social organisering av det pedagogiska kunskapsområdet och söker därmed vara en resurs för SWERA och för forskarsamhället. Det forskningspolitiska rådet observerar och analyserar därför den forskningspolitiska omvärlden för det pedagogiska kunskapsområdet och skapar underlag för diskussioner och eventuella ställningstaganden inom SWERA. Exempel på andra aktiviteter är anordnande av seminarier och panelsamtal med nyckelpersoner för området rörande exempelvis forskningskvalitet och forskningsfinansiering.

Följande deltar i rådets arbete:

Getahun Yacob Abraham (HB, sammankallande), Elsi-Brith Jodal (GU), Eva Reimers (GU), Alex Örtegren (UMU) och Jerry Rosenqvist (MAU).