Databaser

Forskningsfronter: En databas för installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet

Forskningsfronter är en öppen, digital databas utvecklad i syftet att synliggöra forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet. Oftast stannar installationsföreläsningarnas räckvidd vid föreläsningens specifika tid och plats. Forskningsfronter samlar löpande in alla installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet och bidrar på så sätt till det samlade vetandet om utbildning, lärande och bildning. Installationsföreläsningar är genom sin mer populärvetenskapliga och diagnostiska orientering ett underutnyttjat material för att nå olika målgrupper med aktuell forskning inom såväl som utanför universiteten. Genom tidigare genomfört insamlingsarbete (där professor Leif Lindberg, Linnéuniversitetet, ansvarat för digitaliseringen av installationsföreläsningar perioden 1910-1998 inom ramen för ett projekt finansierat av Hsfr/VR) är ambitionerna med projektet att kunna verka för en heltäckande öppen, nationell och långsiktigt hållbar spridning och kommunikation av sekellång och aktuell pedagogisk forskning till en vidare krets av användare och intressenter.

Databasen hittas här: Installationsföreläsningar i pedagogik

Projektledare:

Eva.Forsberg@edu.uu.se, professor vid Uppsala universitet

Daniel.Sundberg@lnu.se, professor vid Linnéuniversitetet

Databas för exit-reflektioner på portalen pedagogiskforskning.se

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige publicerade 2018 ett specialnummer, Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet tar ordet (2018, vol 23, nr. 5). Samlingen av artikelbidrag finns sparade i en nybildad öppen digital databas där alla avgående professorer som håller på att lämna sina anställningar för att bli seniorprofessor eller emeritus/emerita löpande ges möjlighet att bidra med texter. Syftet är att också fortsatt löpande tillvarata erfarenheter av och reflektioner över det kunskapsområdets utveckling utifrån avgående professorers analyser. Databasen med exit-reflektioner har en motsvarande databas med installationsföreläsningar, Forskningsfronter: Installationsföreläsningar i pedagogik

Välkommen att skicka in ditt bidrag! Bidragens omfattning bör vara 5-12 sidor. För vidare instruktioner kontakta:

Eva Forsberg och Daniel Sundberg

Eva.Forsberg@edu.uu.se

Daniel.Sundberg@lnu.se