Om…

Om… 2018-02-14T08:46:51+00:00

Pedagogisk Forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som dokumenterar, granskar och debatterar pedagogisk forskning och dess villkor i Sverige. Den har sedan starten 1996 varit ett viktigt bidrag för utvecklingen av teori och metodfrågor inom svensk pedagogisk forskning. Dess strävan är att med hög vetenskaplig kvalité bidra med analyser av pedagogik i vid mening och att låta olika traditioner och synpunkter prägla innehållet.

Pedagogisk Forskning i Sverige publiceras från 2013 i samverkan mellan Malmö universitet och Lunds universitet. Publiceringen sker dels med en pappersutgåva med ny layout på omslaget, dels med en ny hemsida, knuten till Open Journal System med funktioner för peer-review, läsare, författare, bibliotek och arkiv för tidigare nummer. En särskild satsning är temanummer där ett aktuellt pedagogiskt ämne belyses via olika synvinklar och med utgångspunkt i existerande forskningsmiljöer och nätverk.

Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra nummer per år, ofta som två dubbelnummer. Förutom forskningsartiklar innehåller tidskriften debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar. Språket är svenska och till varje artikel finns en engelsk ”summary”. Bidragen granskas först av redaktionen för ev. vidare process genom dubbel peer review av två anonyma sakkunniga. Denna process tar cirka tre månader under terminstid.

Pedagogisk Forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA, Swedish Educational Research Association. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

Budget Pedagogisk Forskning 2012-2015
Ht 2012 År 2013 År 2014 År 2015  År 2016
Intäkter från Malmö Universitet 25 000 25 000 25 000 25 000  25 000
Intäkter från Lunds Universitet 20 000 17 000 25 000 25 000  25 000
Prenumerationsintäkter 476 026 478 576 419 520  411 787
VR Projekt 1) 42 400  97 325
Intäkter totalt 45 000 518 026 528 576 511920  559 112
Kostnader för personal 30 355 303 716 246 833 301 458  284 180
Lokalkostnader 4 937 4 993 6 075  3 000
Driftskostnader  4 999 118 083 200 939 10 8961  182 294
Overhead 8 499 81 861 75 109 85 030  89 875
Kostnader totalt 43 853 508 597 527 874 501 524  559 349
Resultat 1 146 9 429 702 10 396 1)  -237
1) Tidskriftsstödet från VR är 70 000 kr per år för 2015, 2016, 2017. En faktura för tryckkostnader är förd på 2016 varpå medel i projektet har periodiserats till 2016.