Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Den senaste volymen årgång 19, nr 2-3 2014 är ett temanummer om posthumanistiska perspektiv ur högaktuella samhällsfenomen. I sex artiklar tas nya grepp på pedagogisk teori, policy, metod och praktik i förskola, gymnasieskola, lärarutbildning och informellt lärande. En artikel analyserar gränsdragningsarbete mellan människa och djur kring hållbar utveckling. En annan artikel arbetar med fokusgruppintervjun om redskap för pedagogisk forskning utifrån Deleuze och Guattaris filosofi. Den tredje artikeln lyfter fram interaktionen mellan människa och häst som en pedagogisk relation, medan den fjärde artikeln utmanar föreställningar om det individuella och ”naturgivna” barnet genom manipulationer av visuella data i förskolemiljö. I den femte artikeln görs en kritisk analys av ontologiska spänningar mellan två av förskolans policydokument, medan den avslutande artikeln utforskar hur nomadiska subjekt formas då en surfplatta gör entré i förskolans musikverksamhet.

Årgång 19, nr 1 2014 som publicerades under våren innehåller enskilda artiklar, aktuella debattinlägg och en presentation av en doktorsavhandling. Under produktion är ett nummer med tema om dokumentation och bedömning, en med aktuell skolforskning och ett med tema om professionsstudier och högre utbildning.

Tillgängliga online under Tidigare nummer är årgång 18, 2013, nr 1-2 med tema om medierat lärande och nr 3-4 med tema om skolutveckling och ledarskap.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom peer-review, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Zuzan Bengtsson, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: zuzan.bengtsson@mah.se