Ny volym Pedagogisk Forskning i Sverige

Den senaste volymen, årg 18, nr 3-4, 2013 är ett temanummer om skolutveckling och ledarskap och ger ett brett perspektiv på frågor om professionell utveckling, ledarskap och organisation. I en av artiklarna behandlas rektors pedagogiska ledarskap och här framkommer fyra empiriskt grundade idealbilder för förändringsagenter. I en annan artikel undersöks relationen mellan skolarbetets organisering och lärares professionella självvärdering. Ytterligare artiklar visar hur ledarskapet mellan flera nivåer i organisationen samverkar och motverkar varandra i förskolans kvalitetsarbete samt möjligheterna för rektor att bedriva pedagogiskt ledarskap och hur arbetslag och skolledare söker medla i meningsskapande samtal. Vidare belyses lärares professionella utveckling utifrån hur lärares disciplinerar varandra i de samtal som analyserats i kollegahandledning. Förra volymen årg 18, nr 1-2, 2013 med tema om medierat lärande finns nu tillgängligt under Tidigare nummer.

I årgång 19, 2014 publiceras öppna nummer med inkomna artiklar, debatter och fakultetsopponenters sammanfattningar samt ett temanummer om posthumanistiska perspektiv ur högaktuella samhällsfenomen. På gång är temanummer om dokumentation och bedömning samt om professionsstudier och högre utbildning.

Välkommen med manus om aktuell forskning, teoriöversikt, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar etc. Alla artiklar granskas genom peer-review, övriga bidrag av redaktionen. Manus lämnas in i Open Journal System (höger meny) efter registrering alt. sänds per e-post till red@pedagogiskforskning.se.

För redaktionen/ Feiwel Kupferberg, Bosse Bergstedt, Lisbeth Amhag och Anders Olsson
E-post: red@pedagogiskforskning.se

Prenumeration
Zuzan Bengtsson, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
E-post: zuzan.bengtsson@mah.se