Call for Papers

Call for Papers 2018-05-10T10:31:50+00:00

Professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet tar ordet
Förfrågan/call om medverkan i specialnummer av Pedagogisk forskning i Sverige. Pedagogikämnet har under sin hundraåriga historia som ämne vid svenska lärosäten genomgått stora förändringar och konfigureras i dynamiskt samspel med närliggande områden i nya formeringar. Idag är det pedagogiska kunskapsområdet ett av de största inom den högre utbildningen och forskningen är väl etablerad och omfattar såväl pedagogik och didaktik som andra utbildningsvetenskapliga ämnen. Antalet professorer har ökat stort under de senaste decennierna och det pågår nu en stor generationsväxling.

För att få perspektiv på pedagogikens utveckling och samtidigt uppmärksamma 20-årsjubileet av tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige, bjuder vi in avgående professorer inom det pedagogiska kunskapsområdet att medverka i ett kommande specialnummer. Avsikten är att tillvarata erfarenheter av och reflektioner över det kunskapsområdets utveckling. Intresset är inriktat mot intellektuella och institutionella perspektiv på områdets formering och reformering utifrån vad ämnesföreträdande professorer uppfattar som avgörande skeenden, kritiska händelser, brott och kontinuiteter liksom lovande utvecklingar inom disciplinen och/eller kunskapsområdets olika inriktningar.

Vi riktar oss nu till er som redan lämnat era formella anställningar eller som senast 2018 kommer att göra det alternativt före 2019 blir seniorprofessor eller emeritus/emirita. Bidragens omfattning bör vara 5-12 sidor och kommer att ingå i ett tematiskt ordnat dubbelnummer med planerad utgivning under 2018.
Temaredaktörer: Eva Forsberg och Daniel Sundberg
Eva.Forsberg@edu.uu.se
Daniel.Sundberg@lnu.se

PÅGÅENDE TEMANUMMER
Miljö- och hållbarhetsutbildningsforskning
(Environmental and Sustainability Education Research, ESER) är på stark frammarsch i Norden. Det är synligt genom såväl publiceringar i internationella tidskrifter som starka numerärer i konferensdeltagande världen över. Internationella ESER-nätverk träffas årligen i Europa, Australien och USA och nu 2016 arrangeras också en nordisk ESER-konferens i Sverige.

Inom Norden utvecklas forskningsfältet inom flera områden såväl metodologiskt som teoretiskt. Med utgångspunkt inom områden som skola, informellt och yrkesinriktat lärande används exempelvis ny-materialistiska, transaktionella och post-humana teoretiska perspektiv och forskning som griper över olika ämnesmässiga traditioner.

Syftet med temanumret är att belysa och sprida kännedom om det aktuella läget för ESER i Norden. Vad är det för forskning som pågår? Vad är under utveckling? Hur stor är mångfalden? I temanumret välkomnas artiklar av teoretisk, metodologisk och empirisk art. Strävan är att temanumret ska ligga i framkanten av forskning inom fältet och visa på en mångfald av riktningar som utvecklas för att möta vår tids utmaningar.

Tidplan 2018: eserpedagogik@gmail.com
15 januari 2018: Deadline för reviderad artikel.
15 mars: Återkoppling till författare efter ny peer review.
15 april Slutversion artikel med engelsk summary.
Preliminär utgivning september 2018.

Instruktioner för fullständig artikel Omfånget på en artikel beräknas till mellan 5 000 och 7 000 ord. Manuskriptet skrivs i wordformat, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. Det ska finnas titel på manuskriptet och det ska inledas med ett kort abstrakt (ca 10-12 rader) och 5-7 nyckelord. Därefter kommer underrubriker (t.ex. Inledning, Tidigare forskning, Metod, Resultat, Diskussion). Språket är svenska och varje manuskript ska innehålla en språkgranskad engelsk ”summary” om 1-2 sidor (ca 500-1000 ord). Tabeller och figurer bifogas separat. Referenssystem följer APA (American Psychological Association) med undantag av att även författarens/författarnas förnamn tas med.

Bidragen kommer att granskas genom dubbel och anonym peer review, av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen. Författaren uppmanas att skicka in två dokument, ett där författarens namn och eventuella egna verk finns med och ett där sådant ersätts med ”XX”.

För vidare instruktioner se tidskriftens riktlinjer.