Vetenskapsteori och metod HT23

Studiedesign med introduction till kvalitativa och kvantitativa metoder, 5hp, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Mätmetodik och psykometri, 7,5 hp, Högskolan Kristianstad, https://www.hkr.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/

Kvalitativ vetenskaplig metodik / Qualitative Scientific Methodology, 7.5 hp, Karlstad universitet https://www.kau.se/doktorandkurstorg              

Kvantitativa metoder för kvalitativa forskare / Quantitative methods for qualitative researchers, 7.5 HP,  Karlstad universitet https://www.kau.se/doktorandkurstorg

Netnografi och Big Data / Netnography and Big Data, 7,5 hp, Karlstad universitet https://www.kau.se/doktorandkurstorg        

Metoder för intervju och observation, 7,5 hp Mälardalens universitet https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskap, 7,5 hp Mälardalens universitet https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarkurser-vid-mdu/didaktik

Forskningsdesign II, 7,5 hp, Jönköping University, https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/forskarutbildningskurser.html

Vetenskapsteori, 4,5 hp, Högskolan Halmstad, https://www.hh.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/kurser-pa-forskarniva.html

Kvantitativ metod, 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/

Kritisk diskursanalys och diskursteori, 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/doktorandhandbok-huv/aktuella-doktorandkurser/