Vetenskapsteoretiska kurser

Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp, Malmö universitet https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildning-pa-forskarniva/Utbildningsvetenskap/

Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp, Jönköping University https://ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation/kurser-pa-forskarniva.html