Slutredovisning av de 16,5 första årgångarna

Slutredovisning av de 16,5 första årgångarna 2017-06-12T12:06:13+00:00

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige håller nu som bäst på med utgivningen av sin 17:e årgång. Medan de två första numren utges som dubbelnummer av den gamla redaktionen tar den nya redaktionen i Malmö/Lund hand om den fortsatta utgivningen.

Tidskriften har årligen haft sitt redaktionsmöte i anslutning till det s.k. professorsmötet vid vilket landets professorer i pedagogik eller med näraliggande inriktning träffats, nu senast i Göteborg 2012. Vid redaktionsmötena har, förutom huvudredaktören, utsedda representanter från respektive universitet samt en av redaktionen utsedd, gemensam representant för högskolorna, medverkat.

Finansieringen av tidskriften har huvudsakligen skett genom s.k. institutionsprenumerationer för vilka universiteten i stor utsträckning svarat. Antalet institutionsprenumerationer har under perioden varierat mellan 800 och 1.100 st., störst var antalet en bit in 2000-talet för att sedan minska. Antalet individuellt tecknade prenumerationer har under perioden varit stabilt kring 150 st.

Tidskriftens redaktion har fram tom. 2012 varit förlagd till Göteborgs universitet, under perioden 1996‑2010 till Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) och därefter till Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS). Till redaktionen har, förutom huvudredaktören om en halvtidstjänst, och en ekonom om 14 dagar/år också ingått en biträdande redaktör (Jan-Erik Johansson) om en månad/år de första 10 åren. SU Förlag, tidigare HLS Förlag, har under hela utgivningen svarat för tryckning och distribution medan IPD/IPS ägt tidskriften.

Tidskriftens innehåll

Innehållet i tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige har huvudsakligen handlat om sakkunniggranskade artiklar, dvs. av två av varandra oberoende vanligtvis seniora forskare granskat och godkänt material. De granskade och godkända artiklarna sammanfattades också på engelska på en till två sidor under rubriken English summaries. Från och med nr. 1/2009 finns även ett abstract om c:a 125 ord i slutet på dessa artiklar.

Andra stående inslag har varit ”Fakultetsopponenten sammanfattar” där vederbörande redogjort för läsning och kritik av den doktorsavhandling det handlat om. Ett begränsat utrymme har krävts till andra återkommande inslag som ”Debatt”, ”Recension” liksom i början av utgivningen till ”Installationsföreläsning”, ett inslag som utgick i och med tillkomsten av befordringsprofessorn. I samtliga nummer av tidskriften har också funnits en Agenda med tips på bl.a. kommande konferenser. Tidskriftens innehåll har dessutom bestämts av de sex specialnummer som av varierande skäl tillkommit genom åren. Nedan förtecknas de specialnummer (inklusive gästredaktörer) som tagits fram:

  • ”På återbesök i ramfaktorteorin”, nr. 1/1999; red. Donald Broady och Sverker Lindblad
  • ”Individuella förutsättningar för utbildning”, nr. 3/2002; red. Berit Askling och Jan-Eric Gustafsson
  • ”Barns perspektiv och barnpespektiv”, nr. 1‑2/2003; red. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson
  • ”Arbetlivspedagogik”, nr. 3‑4/2006; red. Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och Lennart Svensson
  • ”Specialpedagogik”, nr. 2/2007; red. Inger Berndsson, Bengt Persson och Eva Ullstadius
  • ”Fenomenografi om språkanvändning”, nr. 4/2009; red. Lennart Svensson

Hemsida

Tidskriften har också haft en egen hemsida Pedagogisk Forskning i Sverige på länken http://www.ped.gu.se/pedfo/ Förutom Författarvägledning, Redaktionsråd, Support, Provexemplar, Prenumeration, English version och Webservice har man där också kunnat finna Författarindex, Tidigare nummer, Senaste numret, Summaries liksom Fakultetsopponenten sammanfattar. Under perioden 2005 tom. 2010 kunde man på Författarindex också se i vilken omfattning de under respektive år 10 oftast hämtades hem.

Rodney Åhsbergs ”Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik” var under den aktuella perioden den ojämförligt populärast artikeln med ett genomsnittligt antal nedladdning om c:a 5.000 ggr. per år. Via hemsidan kunde man också beställa provexemplar av tidskriften liksom prenumerera. Medan möjligheten att prenumerera utnyttjades sparsamt beställdes det under den senare hälften av perioden provexemplar 50‑100 ggr. per år.

Biörn Hasselgren

Terrängvägen 97

129 47Hägersten