Doktorsavhandlingar 1997

Doktorsavhandlingar 1997

Doktorsavhandlingar 1997

Institutionen för internationell pedagogik

Stockholms universitet
Luciana Benincasa – A journey, a struggle, a ritual: Higher education and the entrance examinations in a greek province town. (Studies in Comparative and International Education No 41) Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för internationell pedagogik
Fakultetsopponent: Christoph Wulf, Freie Universität, Berlin

Romanus Ejiaga – Higher education and the labour market: A study of university access and graduate employment opportunities in Nigeria. (Studies in Comparative and International Education No 39) Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för internationell pedagogik
Fakultetsopponent: Vinyagum Chinapah, INESCO, Paris

Karen Sørensen – Polish higher education en route to the market: Institutional change and autonomy at two economics academies. (Studies in Comparative and International Education No 40) Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för internationell pedagogik
Fakultetsopponent: Don Westerheijden, University of Twente

Institutionen för pedagogik
Göteborgs universitet
Doris Axelsen – Listening to recorded music. Habits and motivation among high-school students. (Göteborg Studies in Educational Sciences 115) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Göran Folkestad, Malmö högskola (PFiS 2/98)

Harriet Axelsson – Våga lära. Om lärare som förändrar sin miljöundervisning. (Göteborg Studies in Educational Sciences 112) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Henning Johansson, Luleå tekniska universitet

Owe Stråhlman – Elitidrott, karriär och avslutning. (Göteborg Studies in Educational Sciences 117) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Ingemar Wedman, Stockholms universitet

Barbro Strömberg – Professionellt förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor. En studie av uppfattningar. (Göteborg Studies in Educational Sciences 111) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Lars Owe Dahlgren, Linköpings universitet

Aina Tullberg – Teaching the ‘mole’. A phenomenographic inquiry into the didactics of chemistry. (Göteborg Studies in Educational Sciences 118) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Gaalen Erickson, University of British Columbia, Vancouver (PFiS 2/98)

Hugo Wikström – Att föstå förändring. Modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande. (Göteborg Studies in Educational Sciences 114) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
Fakultetsopponent: Lars Owe Dahlgren, Linköpings universitet

Institutionen för pedagogik
Lärarhögskolan i Stockholm

Boel Englund – Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt återskapande med utgångspunkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i Sverige och Frankrike. (Stu-dies in Educational Sciences 10) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Tomas Englund, Uppsala universitet (PFiS 2/98)

Pirjo Lahdenperä – Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. (Studies in Educational Sciences 7) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Henning Johansson, Luleå tekniska universitet

Gunnel Lindh – Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. (Studies in Educational Sciences 12) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Mats Ekholm, Högskolan i Karlstad

Bengt-Olov Molander – Joint discourses or disjointed courses. A study on learning in upper secondary school. (Studies in Educational Sciences 8) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Noel Entwistle, University of Edinburgh (PFiS 3/97)

Kerstin Strander – Jag är glad att jag gick på dagis. Fyrtio ungdomar ser tillbaka på sin uppväxt. (Studies in Educational Sciences 9) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Sven Hartman, Linköpings universitet (PFiS 3/97)

Annika Ullman – Rektorn. En studie av en titel och dess bärare. (Studies in Educational Sciences 11) Stockholm: HLS Förlag
Fakultetsopponent: Sverker Lindblad, Uppsala universitet

Institutionen för pedagogik och psykologi
Linköpings universitet

Madeleine Abrandt – Learning physiotherapy: The impact of formal educa-tion and professional experience. (Linköping Studies in Education and Psychology No 50). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Lennart Svensson, Lunds universitet

Bo Bergstedt – Den livsupplysande texten: En läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter. (Linköping Studies in Education and Psychology No 56). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Hans Hauge, Århus universitet (PFiS 2/98)

Elinor Edvardsson Stivne – Förändringsprocessen i kommunal organisation. En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar. (Linköping Studies in Education and Psychology No 52). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Siv Boalt Boetius, Stockholms universitet

Cristina Robertson Hörberg – Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken. Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning. (Linköping Studies in Education and Psychology No 53). Linköping: Linkö-pings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Sverker Lindblad, Uppsala universitet

Anita Sandahl – Skolmatematiken: kultur eller myt? Mot en bestämning av matematikens didaktiska identitet. (Linköping Studies in Education and Psychology No 51). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Ole Björkqvist, Åbo akademi, Vasa

Tullie Torstensson-Ed – Barns livsvägar genom daghem och skola. (Linköping Studies in Education and Psychology No 55). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Gunnar Sundgren, Lärarhögskolan i Stockholm

Eva Trotzig – Sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter. (Linköping Studies in Education and Psychology No 54). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi
Fakultetsopponent: Inger Elgqvist-Saltzman, Umeå universitet

Institutionen för pedagogik och specialmetodik
Lärarhögskolan i Malmö, Malmö högskola

Elisabeth Elmeroth – Alla lika ­ alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands. (Studia Psychologica et Paedagogica 130). Stockholm: Almqvist & Wiksell International
Fakultetsopponent:Astrid Pettersson, Lärarhögskolan i Stockholm

Arne Engström – Reflektivt tänkande i matematik: Om elevers konstruktioner av bråk. (Studia Psychologica et Paedagogica 128). Stockholm: Almqvist & Wiksell International
Fakultetsopponent: Ole Björkqvist, Åbo akademi, Vasa

 

 

Pedagogiska institutionen
Lunds universitet

Tina Kindeberg – Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och sex. (Lund Studies in Education 2). Lund: Lund University Press
Fakultetsopponent: Sonja Olin Lauritzen, Stockholms universitet

Peter Ström – Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden. (Lund Studies in Education 4) Lund: Lund University Press
Fakultetsopponent: Magnus Söderström, Uppsala

Eva Svederberg – Tänkande bakom val och användning av livsmedel. Faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor i hälsofrämjande riktning. (Lund Studies in Education 1). Lund: Lund University Press
Fakultetsopponent: Lars Owe Dahlgren, Linköpings universitet

Maria Vergara – Silence, order, obedience, and discipline. The educational discourse of the Argentinean military regime. (Lund Studies in Education 3) Lund: Lund University Press
Fakultetsopponent: Staf Callewaert, Köpenhamns universitet

Pedagogiska institutionen
Stockholms universitet

Christina Björn – Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: nr 82) Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Sven Hartman, Linköpings universitet

Marianne Döös – Den kvalificerade erfarenheten. Störningar vid automatiserad produktion. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: nr 84) Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Per-Erik Ellström, Linköpings universitet

Otto Granberg – Lärande i organisationer. Professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: nr 83) Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Magnus Söderström, Uppsala

Ingrid Johansson – Ålder och arbete. Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: nr 85) Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Siv Their, Helsingfors universitet

Stefan Wahlberg – Samhällsarbete: Strategier för bevarande eller förnyelse? Om möjligheterna att utveckla ett radikalt och humanistiskt socialt arbete. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet: nr 86) Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Sören Ohlsson, Göteborgs universitet
Pedagogiska institutionen Umeå universitet

Irene Dahl – Orator verbis electris. Taldatorn: En pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet. Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningspro-gram för elever med läs- och skrivsvårigheter. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet: nr 44) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Karl-Georg Ahlström, Uppsala universitet

Ingeborg Moquist – Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och förändring i en svensk småstad. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet: nr 43) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Gunilla Dahlberg, Lärarhögskolan i Stockholm

Katarina Weinehall – Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i hemmet. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet: nr 45) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Fakultetsopponent: Lars Jalmert, Stockholms universitet

Pedagogiska institutionen
Uppsala universitet

Lars-Göran Carlsson – Perspektiv på barnuppfostran: En studie av föräldraskap i kristen miljö. (Uppsala Studies in Education 69) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Fakultetsopponent: Lennart Svensson, Lunds universitet (PFiS 3/97)

Kajsa Falkner – Lärare och skolans omstrukturering. Ett möte mellan utbildningspolitiska intentioner och grundskollärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan. (Uppsala Studies in Education 71) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Fakultetsopponent: Daniel Kallós, Umeå universitet

Anders Garpelin – Lektionen och livet. Ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass. (Uppsala Studies in Education 70) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Fakultetsopponent: Staffan Larsson, Linköpings universitet (PFiS 1/97)

Ulf Olsson – Folkhälsa som pedagogiskt projekt. Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar. (Uppsala Studies in Education 72) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Fakultetsopponent: Per-Johan Ödman, Lärarhögskolan i Stockholm

Michael A.A. Wort – Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania. (Uppsala Studies in Education 74) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Fakultetsopponent: Holger Daun, Stockholms universitet (PFiS 2/97)

By | 2017-06-12T12:06:19+00:00 november 26th, 2012|1998|0 Comments

About the Author: