1997, Volym 2

1997, Volym 2 2017-06-12T12:06:15+00:00

Årgång 2


Nr 1 1997

Artiklar

Ingrid M. E. Munck: Effekter vid utvärdering av skolan

[s 1] Pdf-fil

Gunni Kärrby: Bedömning av pedagogisk kvalitet [s 25] Pdf-fil

Debatt
Tomas Englund: Om meningsskapandets möjligheter [s 43]

Rapporterat
Karl-Gustaf Stukát: Svensk skolforskning: Stöd från råd och stiftelser 1980-95 [s 54]

Recension
Birgitta Knutsdotter Olofsson om Marie-Louice Hjorts
Barns tankar om lek: En undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan [s 63]

Fakultetopponenten sammanfattar
Lars Lindström om Birgitta Odelfors
Att göra sig hörd och sedd: Om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem [s 67]

Staffan Larsson om Anders Garpelins
Lektionen och livet. Ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass [s 67]

English summaries [s 72]

Redaktionellt
1996 års referees [s 79]

Agenda [s 80]


Nr 2 1997

Innehåll

Artiklar
Lisbeth Johnsson: Vem forskar och undervisar på högskolan? [s 81] Pdf-fil

Gunnel Collnerud: En omöjlig jämförelse [s 95] Pdf-fil

Finn Calander: Lärarna, fritidspedagogerna och kampen om vita tavlan [s 105] Pdf-fil

Installationsföreläsning
Per-Johan Ödman: Pedagogikhistoria och hermeneutik [s 119]

Recension
Bengt-Erik Eriksson om Annika Jacobssons
Hur människor med fysiska funktionshinder och omfattande hjälpbehov upplever sina existensvillkor [s 135]

Fakultetopponenten sammanfattar
Holger Daun om Michael A.A. Worths
Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania [s 141]

English summaries [s 145]

Post festum [s 157]

Agenda [s 160]

 


nr 3 1997

Innehåll

Artiklar
Ulla Johansson: Till begåvningens lov. Läroverkseleven i lärardebatten 1927­1960 [s 129]

Marie Carlsson: Språk och lärande som sociokulturell konstruktion [s 145]

Essä
Bo Dahlin: Didaktiken ­ bildningsväg eller socialisationsinstrument? [s 153]

Recensioner
Torbjörn Odhagen om Utbildningsdepartementets
Lärarutbildning i förändring [s 109]

Mac Murray om Tomas Englunds (red)
Utbildningspolitiskt systemskifte? [s 169]

Daniel Kallós om Lärarförbundets
Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar [s 173]

Fakultetsopponenten sammanfattar
Gunilla Halldén om Kerstin Holmlunds
Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om
småbarnsinstitutionerna 1854­1968
[s 175]

Sverker Lindblad om Dennis Beach
Making sense of the problem of change: An ethnographic
study of a teacher education reform
 [s 178]

Arild Tjeldvoll om Evanthia Kalpazidou Schmidt
Forskningsmiljöer i ett nordiskt perspektiv. En komparativ
studie i ekologi och kunskapsproduktion
 [s 182]

English summaries [s 186]

Agenda [s 192]

 


Nr 4 1997

Innehåll

Artiklar

Jan Bengtsson: Didaktiska dimensioner [s 241] Pdf-fil

Gösta Kåräng: Pedagogiskt ledarskap [s 263] Pdf-fil

Aktuellt
Ulla Lindgren: Mentorskap och högre utbildning [s 279]

Rapporterat
Kyriaki Doumas: Erospedagogik [s 290]

Recensioner
Åke Isling om Gunnar Richardsons (red)
Spjutspets mot framtiden [s 296]

Inger Enqvist om Boel Englunds
Skolans tal om litteratur [s 301]

Debatt
Ulla Riis & Leif Lindberg;
Forskning, kön och forskarutbildade lärare inom högskolan: replik [s 306]

Lisbeth Johnsson svarar [s 309]

English summaries [s 313]

Agenda [s 240]


Index 1997

Artiklar

 • Ingrid M. E. Munck Effekter vid utvärdering av skolan [s 1]
 • Gunni Kärrby Bedömning av pedagogisk kvalitet: Förskolan i fokus [s 25]
 • Lisbeth Johnsson Vem forskar och undervisar på högskolan? Ett könsperspektiv [s 81]
 • Gunnel Colnerud En omöjlig jämförelse [s 95]
 • Finn Calander Kampen om vita tavlan [s 105]
 • Holger Daun Omstrukturering av det svenska skolsystemet: Gensvar på globaliseringstendenser eller nationella krav? [s 161]
 • Elisabeth Gerle Muslimska friskolor i Sverige [s  182]
 • Jan-Olof Hellsten Läxor är inget att orda om: Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur [s 205]
 • Jan Bengtsson Didaktiska dimensioner: Möjligheter och gränser för en integrerad didaktik [s 241]
 • Gösta Kåräng Pedagogiskt ledarskap: Korrelationsundersökningar inom Skolverkets nationella utvärderingar av grundskolan 1992-1995 [s 263]

Essä

 • Bo Dahlin Didaktiken ­ bildningsväg eller socialisationsinstrument? Om kognitionssocialisationens elände [s 153]

Installationsföresläsningar

 • Per-Johan Ödman Pedagogikhistoria och hermeneutik [s 119]

Aktuellt

 • Ulla Lindgren Mentorskap och högre utbildning [s 279]

Rapporterat

 • Karl-Gustaf Stukát Svensk skolforskning: Stöd från råd och stiftelser 1980-95 [s 54]
 • Kyriaki Doumas Erospedagogik: Från Platon till Areopagites [s 290]

Debatt

 • Tomas Englund Om meningsskapandets möjligheter [s 43]
 • Ulla Riis & Leif Lindberg Forskning, kön och forskarutbildade lärare inom högskolan: Replik [s 306)
 • Lisbeth Johnsson Svar till Riis & Lindberg [s 309)

Recensioner

 • Birgitta Knutsdotter Olofsson Marie-Louice HjortsBarns tankar om lek: En undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan [s 63]
 • Bengt-Erik Eriksson Annika Jacobsons Röster från en okänd värld: Hur människor med fysiska funktionshinder och omfattande hjälpbehov upplever sina existensvillkor [s 135]
 • Åke Isling Gunnar Richarsons (red) Spjutspets mot framtiden [s 296]
 • Inger Enkvist Boel Englund Skolans tal om litteratur [s 301]

Fakultetsopponenten sammanfattar

 • Lars Lindström Birgitta Odelfors Att göra sig hörd och sedd: Om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem [s 67]
 • Staffan Larsson Anders Garpelins Lektionen och livet. Ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass [s 70]
 • Holger Daun Michael A.A. Worths Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania [s 141]
 • Noel Entwistle Bengt-Olov Molanders Joint discourses or disjointed courses: A study of learning in upper secondary school [s 221]
 • Lennart Svensson Lars-Göran Karlssons Perspektiv på barnuppfostran. En studie av föräldraskap i kristen miljö [s 224]
 • Sven Hartman Kerstin Stranders Jag är glad att jag gick på dagis [s 228]

Redaktionellt

 • Mats Ekholm & Sverker Lindblad På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift. Några inledande ord [s 1]
 • Tidskriftens ekonomiska bas – ett tack [s 252]

English summaries

 • s 72, s 145, s 233, s 313

Agendor

 • s 80, s 160, s 240, s 317

Författare årgång 2

 • Jan Bengtsson s 241
 • Finn Calander s 105
 • Gunnel Colnerud s 95
 • Holger Daun s 141, 161
 • Kyriaki Doumas s 290
 • Tomas Englund s 43
 • Inger Enkvist s 301
 • Noel Entwistle s 221
 • Bengt-Erik Eriksson s 135
 • Elisabeth Gerle s 182
 • Jan-Olof Hellsten s 205
 • Sven Hartman s 228
 • Åke Isling s 296
 • Lisbeth Johnsson s 81, 309
 • Birgitta Knutsdotter Olofsson s 63
 • Gösta Kåräng s 263
 • Gunni Kärrby s 25
 • Staffan Larsson s 70
 • Leif Lindberg s 309
 • Ulla Lindgren s 279
 • Lars Lindström s 67
 • Ingrid M.E. Munck s 1
 • Ulla Riis s 306
 • Karl-Gustaf Stukát s 54
 • Lennart Svensson s 224
 • Per-Johan Ödman s 119