1996, Volym 1

1996, Volym 1 2012-11-29T17:16:29+00:00

nr 1 1996

Innehåll

Mats Ekholm & Sverker Lindblad: På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift. Några inledande ord [s 1] Pdf-fil

Artiklar

Monica Rosén & Inga Wernersson: Kunskapsmönster och kön.
Om nödvändigheten av kvantitativ feministisk forskning i pedagogik [s 8] Pdf-fil

Ingemar Emanuelsson & Bengt Persson: Specialpedagogik i grundskolan ­ en motsägelselfull verksamhet [s 25] Pdf-fil

Installationsföreläsning

Tomas Englund: Pedagogikens uppgifter: Att utveckla kunskap om socialisations- och kommunikationsprocesserna som meningsskapande [s 40]

Fakultetopponenten sammanfattar

Per-Johan Ödman om Sture Brändström & Christer Wiklunds
Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musik skola och musillärarutbildning [s 54]

English summaries [s 58]


nr 2 1996

Innehåll

Artikel
Karl-Georg Ahlström & Daniel Kallós: Svensk forskning om lärarutbildning. Problem och frågeställningar i ett komparativt perspektiv [s 65] Pdf-fil

Installationsföreläsning
Siv Fischbein: Specialpedagogik och lärarutbildning [s 89]Pdf-fil

Debatt
Torsten Husén: Pedagogiken – en vetenskap? [s 100]

Per-Johan Ödman: Om konsten att jaga pedagoger [103]

Torsten Husén: “Att jaga pedagoger” [s 104]

Lennart Svensson: Pedagogiken som vetenskap! [s 106]

Recensioner
Eva-Lena Dahl om Per-Johan Ödmans
Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedago-
gikhistoria
 [s 109]

Fakultetsopponenten sammanfattar
Hesook Suzie Kim om Björn Sjöströms
Assessing acute postoperative pain: Assessment strategies and quality in relation to clinical experience and professional role [s 112]

Roger Säljö om Leif Östmans
Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem [s 115]

Karen Jensen om Ingrid Heymans
Gånge hatt till… Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige: sjuksköterskors avhandlingar [s 118]

English summaries [s 121]

Agenda [s 128]


Nr 3 1996

Innehåll

Artiklar
Ulla Johansson: Till begåvningens lov. Läroverkseleven i lärardebatten 1927­1960 [s 129]

Marie Carlsson: Språk och lärande som sociokulturell konstruktion [s 145]

Essä
Bo Dahlin: Didaktiken ­ bildningsväg eller socialisationsinstrument? [s 153]

Recensioner
Torbjörn Odhagen om Utbildningsdepartementets
Lärarutbildning i förändring [s 109]

Mac Murray om Tomas Englunds (red)
Utbildningspolitiskt systemskifte? [s 169]

Daniel Kallós om Lärarförbundets
Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar [s 173]

Fakultetsopponenten sammanfattar
Gunilla Halldén om Kerstin Holmlunds
Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om
småbarnsinstitutionerna 1854­1968
[s 175]

Sverker Lindblad om Dennis Beach
Making sense of the problem of change: An ethnographic
study of a teacher education reform
 [s 178]

Arild Tjeldvoll om Evanthia Kalpazidou Schmidt
Forskningsmiljöer i ett nordiskt perspektiv. En komparativ
studie i ekologi och kunskapsproduktion
 [s 182]

English summaries [s 186]

Agenda [s 192]


nr 4 1996

Innehåll

Artiklar
Donald Broady & Ingrid Heyman: Omvårdnadsforskning. Ett vetenskapligt fält i vardande? [s 193]

Rolf Lander: Medelvärden för djupa och ytliga studie-
mönster? Elevernas förhållningssätt till studieuppgifter som kvalitetsindikator [s 210]

Debatt
Jan-Eric Gustafsson: Forskarutbildningens nya prokrustesbädd [s 229]

Recensioner
Andrea A. diSessa: On ‘mole’ and ‘amount of substance’: A study of the dynamics of concept formation and concept attainment av Helge Strömdahl [s 233]

Lars Løvlie: Makt och mening. Förutsättningar
för eninnehållsfokuserad pedagogik
 av Carl-Anders Säfström [s 239]

Fakultetsopponenten sammanfattar
Aino Saarinen: East of Arcadia. Three studies on rural women in northern Sweden and Wisconsin, USA av Gun-Marie Frånberg [s 244]

English summaries [s 248]

Redaktionellt
Tidskriftens ekonomiska bas ­ ett tack [252]

Agenda [s 254]


Index

Artiklar, Essä, Installationsföresläsningar, Debatt, Recensioner, Fakultetsopponenten sammanfattar, Redaktionellt, Agendor, Författarnamn

Artiklar

 • Monica Rosén & Inga Wernersson Kunskapsmönster och kön. Om nödvändigheten av kvantitativ feministisk forskning i pedagogik [s 8]
 • Ingemar Emanuelsson Bengt PerssonSpecialpedagogik i grundskolan ­ en motsägelsefull verksamhet [s 25]
 • Karl-Georg Ahlström & Daniel Kallós Svensk forskning om lärarutbildning. Problem och frågeställningar i ett komparativt perspektiv [s 65]
 • Ulla Johansson Till begåvningens lov. Läroverkseleven i lärardebatten 1927­1960 [s 129]
 • Marie Carlson Språk och lärande som sociokulturell konstruktion. Lågutbildade invandrare på den svenska kunskapsarenan [s 145]
 • Donald Broady & Ingrid Heyman Omvårdnadsforskning. Ett vetenskapligt fält i vardande? [s 193
 • Rolf Lander Djupa och ytliga studiemönster. Elevers förhållningssätt till studieuppgifter som kvalitetsindikatorer [s 210]

Essä

 • Bo Dahlin Didaktiken ­ bildningsväg eller socialisationsinstrument? Om kognitionssocialisationens elände [s 153]

Installationsföresläsningar

 • Tomas Englund Pedagogikens uppgifter: Att utveckla kunskap om socialisations- och kommunikationsprocesserna som meningsskapande [s 40]
 • Siv Fischbein Specialpedagogik och lärarutbildning [s 89]

Debatt

 • Torsten Husén Pedagogiken ­ en vetenskap? [s 100]
 • Per-Johan Ödman Om konsten att jaga pedagoger [s 103)
 • Torsten Husén “Att jaga pedagoger” [s 104]
 • Lennart Svensson Pedagogiken som vetenskap! [s 106]
 • Jan-Eric Gustafsson Forskarutbildningens nya prokrustesbädd [s 229]

Recensioner

 • Eva-Lena Dahl Per-Johan Ödmans Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria [s 109]
 • Torbjörn Odhagen UtbildningsdepartementetsLärarutbildning i förändring [s 165]
 • Mac Murray Tomas Englunds (red)Utbildningspolitiskt systemskifte? [s 169]
 • Daniel Kallós Lärarförbundets Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar [s 173]
 • Andrea diSessa Helge Strömdahls On ¹mole¹ and ¹amount of substance¹: A study of the dynamics of concept formation and concept attainment [s 233]
 • Lars Løvlie Carl-Anders Säfströms Makt och mening. Förutsättningar för en innehållsfokuserad pedagogisk forskning [s239]

Fakultetsopponenten sammanfattar

 • Per-Johan Ödman Sture Brändströms & Christer Wiklunds Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning [s 54]
 • Hesook Suzie Kim Björn Sjöströms Assessing acute postoperative pain. Assessment strategies and quality in relation to clinical experience and professional role [s 112]
 • Roger Säljö Leif Östmans Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljö- moraliskt problem [s 115]
 • Karen Jensen Ingrid Heymans Gånge hatt tillŠ Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige: sjuksköterskors avhandlingar 1974­1991 [s 118]
 • Gunilla Halldén Kerstin Holmlunds Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854­1968 [s 175]
 • Sverker Lindblad Dennis Beachs Making sense of the problem of change: An ethnographic study of a teacher education reform [s 178]
 • Arild Tjeldvoll Evantia Kalpazidou SchmidtsForskningsmiljöer i ett nordiskt perspektiv. En komparativ studie i ekologi och kunskapsproduktion[s 182]
 • Aino Saarinen Gun-Marie Frånbergs East of Arcadia. Three studies on rural women in northern Sweden and Wisconsin, USA [s 244]

Redaktionellt

 • Mats Ekholm & Sverker Lindblad På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift. Några inledande ord [s 1]
 • Tidskriftens ekonomiska bas – ett tack [s 252]

English summaries

 • s 58, s 121, s 186, s 248

Agendor

 • s 64, s 128, s 192, s 254

Författare

 • Karl-Georg Ahlström s 65
 • Donald Broady s 193
 • Marie Carlson s 145
 • Eva-Lena Dahl s 109
 • Andrea A. diSessa s 233
 • Bo Dahlin s 153
 • Mats Ekholm s 1
 • Tomas Englund s 40
 • Ingemar Emanuelsson s 25
 • Siv Fischbein s 89
 • Jan-Eric Gustafsson s 229
 • Gunilla Halldén s 175
 • Ingrid Heyman s 193
 • Torsten Husén s 100, 104
 • Karen Jensen s 118
 • Ulla Johansson s 129
 • Daniel Kallós s 65, 173
 • Hesook Suzie Kim s 112
 • Rolf Lander s 210
 • Sverker Lindblad s 1, 178
 • Lars Løvlie s 239
 • Mac Murray s 169
 • Torbjörn Odhagen s 165
 • Bengt Persson s 25
 • Monica Rosén s 8
 • Aino Saarinen s 244
 • Lennart Svensson s 106
 • Roger Säljö s 115
 • Arild Tjeldvoll s 182
 • Inga Wernersson s 8
 • Per-Johan Ödman s 54, 103