Call for Papers

Call for Papers 2017-05-15T10:03:36+00:00

Miljö- och hållbarhetsutbildningsforskning (Environmental and Sustainability Education Research, ESER) är på stark frammarsch i Norden. Det är synligt genom såväl publiceringar i internationella tidskrifter som starka numerärer i konferensdeltagande världen över. Internationella ESER-nätverk träffas årligen i Europa, Australien och USA och nu 2016 arrangeras också en nordisk ESER-konferens i Sverige.

Inom Norden utvecklas forskningsfältet inom flera områden såväl metodologiskt som teoretiskt. Med utgångspunkt inom områden som skola, informellt och yrkesinriktat lärande används exempelvis ny-materialistiska, transaktionella och post-humana teoretiska perspektiv och forskning som griper över olika ämnesmässiga traditioner.

Syftet med temanumret är att belysa och sprida kännedom om det aktuella läget för ESER i Norden. Vad är det för forskning som pågår? Vad är under utveckling? Hur stor är mångfalden?

I temanumret välkomnas artiklar av teoretisk, metodologisk och empirisk art. Strävan är att temanumret ska ligga i framkanten av forskning inom fältet och visa på en mångfald av riktningar som utvecklas för att möta vår tids utmaningar.

Tidplan förlängd 15 november 2016: Deadline för utvidgat abstrakt på 800-1000 ord. Abstract mailas till eserpedagogik@gmail.com
15 januari 2017: Besked till författare om vilka bidrag som ges möjlighet att utvecklas till fullständiga artiklar.
15 juni 2017: Deadline för fullständigt manuskript.
15 september 2017: Återkoppling till författare.
15 november 2017: Deadline för reviderad artikel.
15 januari 2018: Preliminär utgivning våren 2018.

Instruktioner för utvidgat abstrakt Omfånget på det utvidgade abstraktet ska vara mellan 800 och 1000 ord. Abstraktet ska innehålla upplysningar om den tilltänkta artikelns syfte, teori, metod, material/empiri och resultat samt dess preliminära disposition. Vidare ska det tydligt framgå hur artikeln är tänkt att bidra till temanumret som det beskrivits ovan.

Instruktioner för fullständig artikel Omfånget på en artikel beräknas till mellan 5 000 och 7 000 ord. Manuskriptet skrivs i wordformat, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. Det ska finnas titel på manuskriptet och det ska inledas med ett kort abstrakt (ca 10-12 rader) och 5-7 nyckelord. Därefter kommer underrubriker (t.ex. Inledning, Tidigare forskning, Metod, Resultat, Diskussion). Språket är svenska och varje manuskript ska innehålla en språkgranskad engelsk ”summary” om 1-2 sidor (ca 500-1000 ord). Tabeller och figurer bifogas separat. Referenssystem följer APA (American Psychological Association) med undantag av att även författarens/författarnas förnamn tas med.

Bidragen kommer att granskas genom dubbel och anonym peer review, av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen. Författaren uppmanas att skicka in två dokument, ett där författarens namn och eventuella egna verk finns med och ett där sådant ersätts med ”XX”.

För vidare instruktioner se tidskriftens riktlinjer.